Mittwoch, 30. Juli 2008

Informacione të përfaqësive të jashtme të Gjermanisë:

■■ Informacione më të hollësishme për kompetencat
gjuhësore në nivelin A1 i ofron Korniza e përbashkët
europiane e referimit për gjuhë:
■■ http://www.goethe.de/ger

■■ Institutet Goethe dhe partnerë kooperimi në gjithë
botën që ofrojnë kurse gjuhësore dhe/ose provime të
Institutit Goethe:
■■ http://www.goethe.de/pruefungenweltweit

■■ Informacione dhe oferta për mësim gjuhe të Institutit
Goethe:
■■ http://www.goethe.de/fernunterricht
■■ http://www.goethe.de/lernen
■■ http://www.goethe.de/sd1
(provimi-model i certifikatës Goethe A1 “Starti i gjermanishtes 1”)

■■ Informacione dhe oferta për mësim gjuhe të
Deutsche Welle-s:
■■ http://www.dw-world.de/deutschkurse
■■ http://www.dw-world.de/radioD (kursi audio i gjuhës “Radio D”)
■■ http://www.dw-world.de/deutschinteraktiv
(kursi interaktiv online i gjuhës)
■■ http://www.dw-world.de/missioneurope
(romani policor për mësim gjuhe)
■■ http://mobile.dw-world.de (guida mobile e gjuhës)

■■ Portali i integrimit i Entit Federal për Migrim dhe
Refugjatë:
■■ http://www.integration-in-deutschland.de

■■ Informacione të përfaqësive të jashtme të Gjermanisë:
■■ http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/03-WebseitenAV/Uebersicht.html

Keine Kommentare: